§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

OrganizatorHanna Gorejko prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Hanna Gorejko z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 32/33, 85 - 075 Bydgoszcz, NIP 778-14-31-074, REGON 302029352.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

Warsztat – warsztaty, programy rozwojowe, szkolenia oraz kursy opisane na stronie internetowej www.przysobiestan.pl, stanowiące propozycje z zakresu wsparcia terapeutycznego i rozwojowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

Poniższe warunki i zasady dotyczą warsztatów i programów rozwojowych organizowanych przez Hannę Gorejko. Zapisując się na warsztat lub program Uczestnik przyjmuje poniższe punkty jako obowiązujące. Wraz z formularzem zamówienia warsztatu lub programu rozwojowego oraz ustaleniami mailowymi stanowią one umowę zawartą między Uczestnikiem a Organizatorem.

Uczestnictwo w warsztatach i programach rozwojowych skierowane jest do osób pełnoletnich.

Korzystanie z oferty warsztatów wymaga akceptacji Regulaminu. Uczestnik oświadcza, iż biorąc udział w warsztatach i programach rozwojowych akceptuje niniejszy Regulamin.

Informacje o warsztatach dostępnych w ofercie Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakterystyka warsztatu zawarta jest przy opisie danego warsztatu lub programu.

Hanna Gorejko jest zobowiązana przeprowadzić warsztat, ale nie udziela gwarancji.

Uczestnik akceptuje cele i metody programu. Zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z usług oferowanych przez Hanna Gorejko w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

  • korzystania z usług oferowanych przez Hanna Gorejko w sposób nieuciążliwy dla pozostałych uczestników, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

  • korzystania z wszelkich treści udostępnionych przez Organizatora jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§ 3 Składanie zamówień i ich realizacja

Składanie zamówień na warsztaty i programy rozwojowe znajdujące się w ofercie Organizatora wymaga wypełnienia formularza. W formularzu uczestnik wypełnia prawidłowo: dane osobowe oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w formularzu.

Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie". Składając zamówienie Uczestnik potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Złożenie zamówienia stanowi formę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Hanna Gorejko przesyła na podany przez uczestnika w formularzu adres e–mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ustępie 3 powyżej i stanowi zawarcie umowy.

Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza początek realizacji zamówienia przez Organizatora.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust.5.

W przypadku problemów z realizacją zamówienia Organizator będzie dodatkowo kontaktował się z Uczestnikiem celem wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności (o ile w formularzu zamówienia możliwy jest ich wybór), jak również prawo odmowy zawarcia umowy.

 

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Wszystkie ceny towarów oraz koszty wysyłki są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.

Na wszystkie towary w zamówieniu z oferty Organizatora na prośbę Uczestnika mogą być wystawiane faktury. Opłatę za warsztat należy wnieść zgodnie z harmonogramem podanym w opisie warsztatu lub programu. Zapłaty można dokonać przelewem na rachunek Organizatora. Nr konta mBank 31 1140 2004 0000 3602 7605 2296

Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny towarów przedstawiana jest w opisie warsztatu lub programu rozwojowego po dokonaniu przez Uczestnika wyboru przedmiotu zamówienia, formy płatności oraz sposobu dostawy.

Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Uczestnik, na którą składa się cena zsumowanych pozycji.

Realizacja nastąpi po potwierdzeniu zamówienia przez Organizatora.

 

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach

Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej nie później niż do 14 (czternastu) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów.

Przy rezygnacji opłata rezerwacyjna, stanowiąca zadatek, nie jest zwracana.

Kiedy rezygnacja nastąpi do 14 dni przed terminem warsztatu, a wniesiona została cała opłata, zwrotowi podlega część opłaty (poza opłatą rezerwacyjną).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach na mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny. Nieobecność na Warsztatach rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się powyższe postanowienia regulaminu.

 

§ 6 Odwołanie terminu

Jeśli z przyczyn sił wyższych, choroby prowadzącego albo innego ważnego powodu warsztat lub program rozwojowy nie może zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. W sytuacji odwołania Warsztatów Sprzedawca może ustalić nowy termin Warsztatów. Użytkownik może wziąć udział w Warsztatach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach. Jeśli program jest przekładany z powodu, że nie zgłosiła się wystarczająca liczba uczestników, w takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo w innym terminie albo zwrot opłaty za nieodbyty program.

 

§ 7 Reklamacje

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące wykonanej usługi Warsztatów lub samego procesu zakupowego.Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. przysobiestan@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 8 Materiały foto i wideo

W trakcie warsztatów niektóre doświadczenia są nagrywane i odtwarzane w celu spojrzenia na siebie z innej perspektywy. To wartościowy element rozwojowy. Czasem filmy i zdjęcia mają też charakter pamiątkowy i przekazywane są uczestnikom po warsztatach lub służą do ilustracji kolejnych inicjatyw w mediach i na naszej stronie głównej oraz mediach społecznościowych. Uczestnik może wyrazić brak zgodny na „bycie” na zdjęciach i filmach oraz ich publikację w formularzu zamówienia lub na początku programu.

 

§ 9 Prawa autorskie

Wszystkie używane na warsztatach materiały należą do Hanna Gorejko i stanowią utwory podlegające ochronie prawa autorskiego.

 

§ 10 Dane osobowe

Przesyłając wypełniony formularz Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz innych danych określonych w formularzu zamówienia, formularzu odstąpienia, formularzu reklamacji teraz i w przyszłości zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 zezm.).

Dane uczestnika wykorzystywane będą w celu zawarcia i realizacji umowy przez Organizatora oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia.

Administratorem danych jest Hanna Gorejko z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 32/33, 85 - 075 Bydgoszcz, NIP 778-14-31-074, REGON 302029352, tel. 603 678 389.

Uczestnik zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Uczestnika.

 

§ 11 Informacja w zakresie rozstrzygania sporów

Organizator informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

Pozasądowy sposób dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy).

Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania i dochodzenia roszczeń.

Organizator zaznacza, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Uczestnika z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Uczestnika.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2023 r.

Organizator informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.przysobiestan.pl

Zamówienia złożone przez Uczestnika przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji sprzedaży i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu dla Uczestników nie będących konsumentem w rozumieniu ustawy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Logo w postaci trzech okręgów z napisaem Przy Sobie Stań w środkuLogo Przy Sobie Stań

Polityka prywatności

Regulamin i warunki uczestnictwa

© 2023 Przy Sobie Stań. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo Facebooka
Logo Spotify
Logo Instagrama
Logo YouTube

Regulamin sprzedaży i zakupów oraz warunki uczestnictwa w warsztatach rozwojowych organizowanych przez Przy Sobie Stań